De toekomst... en het verleden.

Wat is waar en wat is vals? Wat staat ons te wachten? Wat is jouw persoonlijke toekomst? Sommige Bijbelse teksten van ca 2600 tot ca 2000 jaar geleden roepen beangstigende beelden op. Het zijn teksten van een uitzonderlijk kaliber en een enorme zeggingskracht. Geuit en genoteerd door verschillende mensen in verschillende perioden en ook door Jezus van Nazareth Zelf. De huidige gebeurtenissen en de scenario’s voor de nabije toekomst wijzen sterk in de richting van deze voorzeggingen. De aarde lijkt te verslijten als een stel kleren. Hoe moet je je hier tegenover opstellen?

Waarin ben je het meest geïnteresseerd:
Jouw persoonlijke toekomst? De toekomst van onze wereld? Of ben je geïnteresseerd naar een mogelijk verband tussen die twee? Hieronder wat woorden en gedachten om op te reflecteren.

JOUW PERSOONLIJKE TOEKOMST

Als het gaat over je persoonlijke toekomst word je natuurlijk het liefst gerustgesteld en bemoedigd met goede vooruitzichten. Je hoopt inzichten te ontvangen die je levenspad kunnen verlichten of verrijken of wegen te ontdekken om je problemen de baas te kunnen. Daar hoop je toch immers op als je spiritueel consult vraagt? Wanneer een boodschap uitgesproken ongunstig is, ben je waarschijnlijk geneigd je daar tegen te verweren en je daarvoor af te sluiten. Dingen die verontrustend klinken neutraliseer je in eerste instantie het liefst met positieve gedachten. Daarna probeer je uitwegen te vinden. Dit is normaal en ook aantoonbaar in de psychologie  van de mens, zelfs tot op het niveau van het handelen van regeringsleiders doorheen de geschiedenis.

Concreet: Kun je uit de bijbel zaken voor jouw persoonlijke toekomst afleiden? Jazeker!! én: ‘nee!’ Het ligt eraan wat je bedoelt. Ten eerste. Ja! Je Schepper heeft een plan met jouw leven hier op aarde en met jouw eeuwige bestemming na dit leven op deze aarde. Over deze ‘grote lijnen’ in je bestaan staat het nodige geschreven.  Hoe je deel kunt krijgen aan een toekomst waarin je leven zijn uiterste vervulling krijgt in een bestaan onder ‘een nieuwe hemel’ en op ‘een nieuwe aarde’ en wat de weg daarvoor is. Maar ook welk gevolgen het heeft wanneer je geen gehoor schenkt aan de roep van God. Hieronder een kleine greep uit uitspraken en voorzeggingen van Jezus Christus:

 

“Ik ben de deur, wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij behouden worden.”

“En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn en geen rouw, klacht of moeite zal er meer zijn want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”

“…..want wanneer zij uit de dood opstaan zijn zij als de engelen in de hemel.”

“…..en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.”

“Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.”

“En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek van het leven, werd hij geworpen in de de poel van vuur.”

Ten tweede: Als het gaat om nieuwsgierigheid naar allerlei details van je leven? Nee! Hoewel…. sommige ‘details’ kunnen natuurlijk erg belangrijk zijn. Het komt zeker voor dat mensen van God antwoord krijgen op voor hun persoonlijk leven belangrijke vragen. Je kunt dit echter niet afdwingen volgens een bepaalde methode. God laat zich niet ‘oproepen’ zoals een medium geesten oproept of orakelt via kaarten, het lezen van handen, voorwerpen of wat dan ook. Hij laat Zich wel áánroepen en antwoordt mensen, die in relatie van vertrouwen met Hem leven, op Zijn tijd en wijze.

DE TOEKOMSTIGE WERELDGEBEURTENISSEN

“….Ja, de sluizen van de hemel worden geopend en de grondvesten van de aarde beven. De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; de aarde waggelt als iemand die dronken is en zwaait heen en weer, want haar overtreding drukt zwaar op haar.”

“Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen. Want de machten van het heelal zullen wankelen.”

“Want de sterren en de sterrenbeelden van de hemel doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen……Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend van haar plaats wijken……..”

“Want dan zal er een grote verdrukking zijn, één zoals er nog nooit is geweest vanaf het begin van de wereld tot nu toe, en één die er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet verkort zouden worden zou geen mens het overleven……”

 En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?

In die vijf maanden zullen de mensen de dood zoeken, maar hem niet kunnen vinden, zij zullen niets liever willen dan sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten.

 

 

 

De selectie teksten hierboven zijn deels van ca. 600 voor Christus en deels van het begin van onze jaartelling. Zij lijken duidelijk te wijzen naar een stadium in het bestaan van de aarde en de mensen waar de krachten die ons zonnestelsel in balans houden het zullen begeven. Geen prettig vooruitzicht, maar als je wetenschappelijke publicaties en talloze scenario’s uit de filmindustrie tot je neemt, lijken we toch wel ergens aan te voelen dat er iets in de lucht hangt….. Het is op z’n minst een mogelijkheid.

Wie durft er serieus te kijken naar de optelsom van reële dreigingen die ons op dit moment boven het hoofd hangt onder de noemer: “Het is niet een kwestie van ‘of” maar een kwestie van ‘wanneer’…” En als je er al naar durft te kijken, wat kun je ermee? Je kunt je laconiek of onverschillig opstellen maar is dat wijs? Wegzinken in fatalisme en depressie, de nummer 1 kwaal van de nabije toekomst? Of je juist vol positieve daadkracht op de mogelijke oplossingen richten. Maar redden we het daarmee werkelijk? Op de Titanic speelde het orkest aangename muziek terwijl het schip al reddeloos verloren was…. Maar hoe je er dan tegenover opstellen? Een nucleaire aanval op Amerika en west Europa door mensen die deze samenlevingen haten wordt door deskundigen zo goed als onvermijdbaar geacht. Gevolgen van het menselijk handelen of niet, de opwarming van de aarde gaat veel sneller dan gedacht, en de gevolgen zijn in wezen volstrekt onvoorspelbaar. Ondertussen: de groeiende economieën van China en India beginnen nu ook hun energiebehoeften op te eisen. Er worden grotere vliegtuigen dan ooit gebouwd en men verwacht een groei van het luchtverkeer van 100 tot 200%!

Toch, de dagelijkse beslommeringen in onze eigen kleine levens en onze persoonlijke noden en behoeften nemen toch altijd nog de belangrijkste plaats in…..

Merk je iets..?

“Het zal zijn als in de dagen van Noach. Want net als de mensen van die tijd vóór de zondvloed enkel aandacht hadden voor eten en drinken, kopen en verkopen, huwen en ten huwelijk geven, tót de dag toe dat Noach in de ark ging, en zij niets in de gaten hadden totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam………..”

Wie een serieuze studie maakt van de Bijbelse profetieën ontdekt een accuraatheid die nergens anders wordt aangetroffen. Voorzeggingen die werden gedaan én zijn uitgekomen zijn zó talrijk dat je de nog onvervulde woorden (zoals in de kaders hierboven) serieus moet nemen. Als je daar, zoals ik, van overtuigd bent geraakt, dan geldt dat voor zowel de bedreigingen als de positieve en hoopgevende beloften. Hoe dan ook, volgens deze teksten is de levensduur van de wereld in zijn huidige vorm beperkt en we lijken al aardig op weg naar dat einde. Jouw een zorg???

DE SAMENHANG

Wat heeft jouw toekomst met die van de wereld te maken. Wat heeft de toekomst van de wereld met die van jou te maken? Of je het je nu bewust bent of niet, je omgeving heeft invloed op je. De moderne media met hun overweldigende hoeveelheid aan informatie dus ook. De geestelijke atmosfeer waarin je leeft doet zich gelden. Andersom: jouw leven heeft invloed op jouw omgeving. Heel dichtbij en heel direct, maar ook in groter verband. Als mensheid zijn we ook een ‘geheel’. Jouw houding en daden stralen uit naar je omgeving als de kringen van een in een vijver gegooide steen. Jouw persoonlijke toekomst werpt zijn schaduw al op de wereld van nu en zal straks zijn invloed hebben op wat dán het heden zal zijn. Net zo werpen de toekomstige wereldgebeurtenissen  hun schaduw al vooruit op jouw leven. Wat de uitwerking van die gebeurtenissen op jouw leven van nu en in de toekomst zal zijn, is afhankelijk van jouw houding ten opzichte van Jezus Christus en het goede nieuws dat Hij bekend maakte.

 

“….en de mensen zullen bezwijken van angst en vrees voor de dingen die over de wereld zullen komen.”

“….als deze dingen beginnen te gebeuren, richt je op en hef dan je hoofd omhoog want jullie verlossing is vlakbij gekomen.”

“…..en zij zeiden tot de bergen: “Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit.”

“Laten we blij zijn en vol vreugde en Hem de eer geven want het bruiloftsfeest van het Lam is gekomen……”

 

Teksten met twee sterk tegengestelde ladingen: Wanhoop en vrees. Hoop en vreugde.

Alles zal uitlopen op de climax der gebeurtenissen: de terugkeer van Jezus Christus met grote macht en heerlijkheid.

“En iedere knie zal voor Hem buigen en iedereen zal moeten erkennen dat enkel en alleen Hij de rechtmatige Heerser is.”

Als Enige in alle eeuwigheid heeft Hij het recht én de bekwaamheid om de heerschappij over alles en iedereen te voeren, tot bloei en welzijn van heel de kosmos.

De vraag is: zal dat voor jou het paradijs zijn of een ramp?

Bepalend is wat er binnenin je leeft!

Klik hier en lees verder…..

 

TIP: Het boek ‘De Tijdlijn’ van Tineke Hanique

De Tijdlijn is een boeiende ontdekkingstocht door de Bijbelse toekomstvoorspellingen en visioenen.