Heksen en wicca

Als je interesse hebt in wicca of hekserij of daar al in betrokken bent, dan eerst dit: ik veroordeel je beslist niet. Dit is niet de bedoeling die ik heb met deze pagina. Wel heb ik een duidelijke visie op hekserij en wicca zélf, en ik ben bezorgd over die mensen die zich (soms met de beste bedoelingen) in wicca of hekserij begeven, zonder echt zicht te hebben op de ware aard en wortels ervan.

Over hekserij en wicca in al zijn verschijningsvormen en de geschiedenis ervan is in boeken en op internet voldoende te vinden. Ik zal daar niet uitvoerig op ingaan.

Wel wil ik kort stilstaan bij de kern ervan, want die is niet mysterieus of ingewikkeld maar komt in feite neer op een paar basale elementen die je ook in andere levensfilosofieën en mysteriereligies aan kunt treffen:

  • je identiteit vormgeven
  • je eigen meester zijn
  • je verbinden met andere mensen en met hogere machten (eventueel in trappen van inwijding)
  • hogere machten en krachten kunnen aanwenden voor de doelen die je zelf verkiest

Deze dingen hebben natuurlijk hun aantrekkelijke kanten. En dat het zo is blijkt wel uit de populariteit. De vraag is wel waar het uiteindelijk toe leidt, ook al lijkt het aanvankelijk een goede weg.

Tegenover de vier punten zoals hierboven genoemd heeft Jezus van Nazareth een totaal andere weg laten zien:

  • Zijn identiteit ontleende Hij aan God als Zijn vader.
  • Er waren geen trappen van inwijding of rituelen, ook niet voor Zijn volgelingen, maar een liefdesrelatie.
  • Hoewel Hij op eigen kracht de wereld en de hele kosmos aan Zich had kunnen onderwerpen, stelde Hij Zich in vertrouwen totaal afhankelijk op van Zijn hemelse Vader.
  • Hij wendde nog Zijn eigen macht, nog de kracht die Hij ontving aan voor Zijn eigen doelen, maar voerde als dienaar in alles de wil van Zijn hemelse Vader uit.

Deze levenshouding heeft Hem uiteindelijk zelfs gebracht tot het sterven aan een Romeins kruis. Een schijnbaar absurde en smadelijke nederlaag na een ongeëvenaard indrukwekkend leven. Het uiteindelijke resultaat was echter toch de volkomen overwinning over alle kwaad, inclusief de overwinning over de macht van de dood zelf die alle mensen en de hele schepping in zijn noodlottige greep houdt. Aan Jezus Christus is nu alle macht in de hemel en op de aarde gegeven.

Er worden in deze tijd pogingen ondernomen om hekserij een sympathiek imago te geven, het los te koppelen van alle negatieve en mythische beelden vanuit het verleden. En zeker van alles wat wijst in de richting van satanisme.

Overgenomen uit de WiccaCommunity:

“En zo wordt de wicca stapje voor stapje een “gerespecteerde” religie, een “echte” religie met een liturgie die verteerbaar is voor de massa, een religie met gezangen in plaats van extatische uitroepen, een religie waarbij iedereen een “dienst” bij zou kunnen wonen zonder daardoor geshockeerd te worden, een religie waar je als toeschouwer bij bent, staand in een cirkel in plaats van zittend op een kerkbankje…”

“Aan de andere kant zijn er nog genoeg covens die zich niks aantrekken van de moderne trend die ik hierboven beschreven heb, en die zich blijven concentreren op de essentie van de mysterietraditie zelf, zonder van de wicca een sociaal geaccepteerde religie te willen maken.” (Einde citaat)

Alleen wordt je in feite iets voorgespiegeld dat een web zal blijken te zijn dat op een goede dag zich zal sluiten om je leven. Het is onvermijdelijk dat je een prijs zult moeten betalen voor het je inlaten met krachten die je niet de baas zult kunnen. Waarom? Omdat de krachten achter hekserij (wit én zwart) de mens vijandig gezind zijn. Het zich voordoen als een zogenoemde natuurreligie die teruggrijpt op ‘de goden van voor het christendom’ is niets anders dan het je verbinden met de demonen waartoe mensen zich altijd al gewend hebben nadat zij zich van hun Schepper hadden afgekeerd in een poging zelf meester over hun leven te zijn. Overigens heeft de hekserij zoals wij die nu kennen helemaal niet zulke oude wortels als wordt beweerd. Ook is de relatie met satanisme sterker dan op het eerste gezicht lijkt. Blijft dat het uiteindelijke resultaat van elke vorm van hekserij de definitieve ondergang in de macht van de dood zal zijn. Dat is zeker niet het exclusieve lot voor heksen en wiccans. Dit geldt in principe voor alle mensen in het algemeen. Alleen als je intensieve relaties aangaat in de bovennatuurlijke wereld, zoals onder andere bij hekserij en wicca, wordt daardoor de band van demonische machten sterker aangespannen om je leven. Dit is de bedoeling van de vijand (waarvan je als heks overigens leert dat die niet bestaat, maar een verzinsel is van de christelijke kerk) die uit is op de uiteindelijke vernietiging van mensen.

De levende God Die je gemaakt heeft en intens van je houdt heeft je gemaakt voor werkelijke vrijheid, voor nu en in de eeuwigheid!

Die vrijheid is beschikbaar door de macht van de Naam van Jezus omdat Zijn bloed de verzoening is voor de zonde van de wereld.

Deze vrijheid wordt op dit moment ook beleefd door verschillende mensen die heks en hogepriester(es) geweest zijn.

Bekijk bijvoorbeeld onderstaande links en neem kennis van de ervaringen van enkelen van hen.

Doreen Irving

Verandering

Kort gezegd: hekserij en wicca bieden geen werkelijke uitkomst en niet de vervulling en verlossing waar je in het diepst van je ziel naar verlangt.

Op termijn brengt het je er juist verder vandaan dan ooit. Er is een betere weg en een beter leven.

Een ongedachte vervulling en een glorieus einddoel voor een dienaar van het ware Licht!