De Oude Mens en de Nieuwe Mens

Kijk goed naar onderstaande afbeelding over de twee domeinen van bestaan van de mens. Dit is cruciaal. Eronder is de uitleg.

Er is sinds circa 2000 jaar een vorm van leven ons universum binnengekomen welke daarvoor nog nooit heeft bestaan.

Deze vorm van leven is onvernietigbaar, eeuwig en onvergankelijk. Buiten de dimensies van tijd en ruimte, buiten de macht van de dood! Onaantastbaar! Het is het meest spectaculaire, sensationele, revolutionaire wat de mensheid ooit heeft gezien en ooit zien zal!

Deze levensvorm staat gesymboliseerd aan de rechter kant als ‘De Nieuwe Mens‘.

Alleen is deze levensvorm verborgen. Verborgen in het hart van de Gever van dit leven in de hemelen, en verborgen als een kiem in het leven van een groeiend aantal mensen hier op aarde.

Dit leven is vrijgekomen na de dood en opstanding van Jezus Christus. Mensen die dit leven bezitten worden in de bijbel met ‘de nieuwe mens’ aangeduid. Zij zijn een nieuwe schepping!

Alleen de mensen die deze vorm van leven bezitten zullen deel kunnen hebben aan de toekomst op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel die beloofd is. Die tijd zal aanbreken nadat Jezus Christus zal zijn teruggekeerd naar deze wereld als de Messiaanse Koning Die voor eeuwig zal regeren over alle natiën.

Daar tegenover staat aan de linkerkant de levensvorm ‘de Oude Mens’. Deze mens  draagt de kiem van de dood in zich. Hoezeer deze Oude Mens ook wordt ontwikkeld, gecultiveerd en beschaafd op lichamelijk,  intellectueel, technisch, moreel, sociaal en spiritueel gebied. Hij kan zichzelf niet bevrijden van de vloek van de dood. De ontbinding en het bederf zullen hun absolute heerschappij uiteindelijk meedogenloos over deze levensvorm doen gelden. Voor de Oude Mens is er géén toekomst!

De levensvorm ‘Oude Mens’ hebben we van nature door geboorte uit onze (voor)ouders met hun afstamming van Adam, de eerste mens.

Maar er is hoop…!

Die hoop is in het kruis in het midden. Het kruis staat symbool voor de dood van Jezus Christus. Dit staat centraal in de tijd en in de eeuwigheid. Hij is’ het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt.’ Gods offer voor ons. Daarbuiten bestaat er geen weg,  geen leven en geen toekomst. Wie anders beweert weet niet waar hij over praat of liegt. Dat klinkt hard, maar dat is de confrontatie die nodig is om tot genezing te komen.

De levensvorm ‘Nieuwe Mens’ ontvang je door opnieuw geboren te worden door het geloof in Jezus Christus. Hij heeft Zelf dit leven verworven om dit te delen met alle mensen die dat verlangen…. Niet door menselijke inspanningen bereikbaar. Het is een vrije gave.

 

“Wie gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren.”  

Het overgaan van de ‘Oude Mens’ naar de ‘Nieuw Mens’ vindt plaats door geloof in het feit dat Jezus Christus stierf aan het kruis voor de verzoening van je zonden.

Op dat geloof, en de doop in water, ontvang je de Heilige Geest die God beloofd heeft aan alle mensen die Hem gehoor geven. “En stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien.”

“En wie dorst heeft, laat hij komen. Wie wil, laat hij het levenswater nemen voor niets…”

In feite is het de beste deal ooit. Het leven wat je sowieso verliezen gaat mag je loslaten en als het ware inleveren, en je krijgt er onvergankelijk en onaantastbaar leven voor terug.

Verlang jij naar dit leven?

Ga HIER op zoek naar de Gever van dit Leven !!!