Reiki de kosmische levenskracht

Als één van de holistische therapieën horen we de laatste jaren steeds meer over Reiki, een “energetische” behandelwijze, die inspeelt op de toenemende behoefte aan spiritualiteit in de gezondheidszorg. Deze in Japan herontdekte (zelf-)geneesmethode zou de verlichtende, stralende geestelijke krachten van het universum kanaliseren en via handoplegging een genezende werking in de mens teweegbrengen. Deze aan bio-energetica en biomagnetische yoga verwante therapie voor lichaam en geest, krijgt ook in Nederland steeds meer aanhangers, die deze methode ook integreren binnen reguliere disciplines m.n. de psychologie. Een reden temeer om de bron, aard en werkwijze van Reiki aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Dr. Mikao Usui

Aan het einde van de 19e eeuw, was dr. M. Usui, priester en rector aan een katholieke universiteit in Kioto, Japan. Deze Japanner was steeds op zoek naar antwoorden op de vragen “Hoe kon Jezus genezen?”, En wat bedoelde Hij met “U zult dingen doen die groter zijn dan dit?” De antwoorden ging hij tenslotte zoeken in het Shintogeloof en Chinese soetra’s, echter zonder succes. Totdat hij zich realiseerde dat Boeddha ook kon genezen, en zich verdiepte in de Tibetaanse Lotus-Soetra’s waarna hij de intellectuele antwoorden op de genezingen van Christus dacht gevonden te hebben. Zelfs ontdekte hij nog enige geschriften van een zekere St. Isa die volgens velen over Jezus handelden en die zg. extra informatie buiten de bijbel bevatten. De doorbraak in geestelijke krachtenbeheersing kreeg Usui echter na een kosmische ontmoeting met een helder licht op de heilige berg Kuri Yama.

Nadat hij uit zijn trance was bijgekomen was zijn bewustzijn gereinigd en ervoer hij dat hij ook die genezende kracht in zich had waar volgens hem ook Boeddha en Jezus zich van bediend hadden. Hij noemde die kracht REIKI, hetgeen het Japanse woord is voor levenskracht. Langzaam ontwikkelde hij de Usui-methode, een natuurgeneeswijze, gaf vele mensen reiki, en onderwees diegene die meer over de door hem opgestelde reiki-levensregels (5 beginselen) wilden weten om zo te komen tot een andere levensinstelling en zelfgenezing.

Usui

Zo kende Usui inwijdingen waarna hij zijn volgelingen bevorderde tot Reiki eerste en tweede graad. Hawaya Takata, een jonge Amerikaanse uit Hawai van Japanse afkomst introduceerde de Reiki in ongeveer 1940 in de USA, nadat ze door dr. Hayashi, een Japans mysticus tot meester was gewijd. In de laatste jaren heeft Reiki veel publiciteit in het westen gekregen door geschriften van dr. Paula Horan, een psychologe en boeken van Bodo J. Baginski en Shalila Sharamon.

Nu zijn er ruim 400 “Reiki-meesters”, die over de gehele wereld Reiki onderwijzen, waaronder veel alternatieve genezers, psychotherapeuten en energetisch therapeuten.

Het mensbeeld in de reiki

In de Kanji-schrijfwijze van het Japanse alfabet bestaat Reiki uit een combinatie van 2 schrifttekens “Rei” en “Ki”, die samen de betekenis hebben van: “universele transcendente geest”, geheimzinnige kracht, deze “levenskracht” is het equivalent van de Chi in de acupunctuur, de Prana in de yoga, het Licht van de gnosis van de mystici en de bioplasma-energie van sommige Russische “wetenschappers”. De kosmos is te zien als emanatie (=uitvloeisel) van Tao of Brahman, de wereldgeest of ziel, niet als de schepping van een persoonlijke God. Elk deel van de kosmos staat in een onderlinge afhankelijkheidsrelatie tot elk ander ding in de kosmos, alle dingen in de kosmos zijn ten diepste één. De wereldgeest of Reiki is dus de allesomvattende en allesdoordringende levenskracht.

Het is opvallend hoeveel westerse holistische wetenschappers als Capra en Tiller, die door de Reiki-meesters worden aangehaald, dit onbijbelse wereldbeeld steeds meer propageren. Op een of ander niveau van het universum zijn allen met elkaar verbonden: ruimte en tijd zijn daaraan ondergeschikte factoren.

Net als het Hindoeïsme leert de Reiki dat we allemaal energie zijn en dat alles om ons heen is samengesteld uit energie. Deze geestelijke energie zou vibreren met verschillende snelheden en eigenschappen. Het lichaam en de mens is zo te zijn als verschillende energievelden, met wisselende dichtheden Denken zou bv. een fijne, lichte vorm van geestelijke”energie zijn, die snel en gemakkelijk verandert en die daardoor andere energie in de materie van het lichaam beïnvloeden.

De mens wordt gezien als een 7-voudige natuur, die het geestelijk (energetisch) niveau van de mens uitbeeldt, en (volgens evolutiegedachten) geclassificeerd wordt in verschillende bewustzijnsniveaus. Deze zijn in volgorde van belangrijkheid:

  1. Het stoffelijke etherische niveau
  2. Het astrale niveau
  3. Het lage geestelijke niveau
  4. Het hogere geestelijke niveau
  5. Het spirituele causale niveau
  6. Het intuïtie niveau
  7. Het goddelijke of absolute niveau

Deze bewustzijnsniveaus noemt men aura’s, ze lopen door elkaar heen en zijn de buitenste uitstraling van het lichaam. Ze worden verenigd met het lichaam in 7 krachtcentra of chakra’s, die zich in de wervelkolom zouden bevinden.

Iedere chakra heeft een energetische, geestelijke verbinding met orgaan- en kliersystemen die het functioneren van de gezondheid zouden bepalen. Zo komt de kosmische Reiki via de 7 astrale en etherische aura’s in contact met de geestelijke energiecentra die het lichamelijk welzijn zouden bepalen.

De mens heeft een “kosmisch bewustzijn” of een “nieuwe spiritualiteit” nodig. Daartoe moet hij een innerlijke transformatie doormaken. Door Reiki-technieken (waaronder vormen van magnetiseren) wordt deze innerlijke transformatie bevorderd, zodat de zogenoemde universele levenskracht via de aura’s en chakra’s het menselijk wezen doorstromen en vibreren, een proces dat in Reiki-termen “kanaliseren” heet. Een van de opmerkelijke aspecten van dit kosmisch bewustzijn zou zijn, dat de mens zijn eigen goddelijkheid gaat verstaan in samenhang met de goddelijkheid van de hele kosmos.

 REIKI

Afstemmingen en inwijdingen

Ziekte wordt dus in de eerste plaats gezien als een verstoring in de vibraties (trillingsfrequentie) van het etherische” lichaam, wat op zijn beurt weer doorwerkt in de andere niveaus van het bovengenoemde mensbeeld. Reiki heet daarom dan ook een energetische methode en is volgens de voorstanders een methode van (geestelijke) krachtenoverdracht. Door middel van handoplegging moet deze krachtenoverdracht van de Reiki-genezer gaan stromen naar de te genezen persoon.

Men zou dan een toename van de hoeveelheid energie moeten voelen of een toename van warmte die via de handen uitstraalt. Dit zou via het astrale lichaam en de chakra’s, die energiecentra zijn, een genezende werking op het endocriene stelsel en de rest van het lichamelijke functioneren moeten hebben, waardoor de genezing een feit moet worden.

Buiten de mensen die paranormaal begaafd zijn, kunnen veel mensen dit niet toepassen, omdat ze teveel intellectueel en rationeel geconditioneerd zijn volgens de Reiki-meesters. Iedereen zou die magnetische levenskracht vanaf zijn geboorte kunnen overzenden, maar we zijn het afgeleerd. Ons eigen “vibratieniveau” moet worden opgevoerd. Ieder mens zou echter de Reiki-geneeswijze moeten kunnen toepassen.

Hier heeft men iets op gevonden, men moet “afgestemd” worden. Usui gebruikte een serie initiaties, waarbij de Reiki-meester gebruik makend van oeroude Tibetaanse technieken, de versterkte levenskracht aan de leerling Reiki-therapeut doorgeeft. De geesteskracht, de energie, doet een open kanaal ontstaan waarlangs de kosmische kracht via de kruin van de leerling binnen kan komen en door de bovenste energiecentra (chakra’s) naar de handen door kan stromen van de toekomstige Reikigenezer. Er zou een 21-daagse schoonmaakperiode zijn waarin door de versnelling van het energiepatroon zg. blokkeringen worden losgemaakt en weggenomen. Vele krijgen gelijk al visioenen en dromen hierdoor.

Men noemt deze afstemmingen of inwijdingen: verruimen van het bewustzijn tot een hoog vibratieniveau, door een zeer snelle “Kwantumsprong”. Voor deze inwijdingen moet overigens een geldbedrag worden betaald. In feite hebben we hier te maken met een duidelijk spiritistische manifestatie waarin iemand geleerd wordt zich open te stellen voor de (gevallen) geestelijke wereld, en zodoende een medium voor boze geesten wordt. Het is geen afstemmen op zg. eigen energie, maar het is een afstemmen op demonische entiteiten, waardoor men paranormale gaven ontvangt en tegelijk de mens gebonden raakt aan die boze geesten.

Zo kennen we de Reiki-meesters van de eerste graad, die 4 afstemmingen ontvangen t.b.v. de bovenste 4 chakra’s. De eerste initiatie zou het hart prepareren en de thymusklier, terwijl de hart-chakra op etherisch niveau wordt afgestemd. De tweede stemmen de schildklier en de keel-chakra af. De derde beïnvloedt het 3e oog, met de hypofyse. ( Het zg. menselijke centrum van hoger bewustzijn en intuïtie) De 4e afstemming of inwijding maakt de kruin-chakra, de band met het spirituele bewustzijn (lees demonische entiteiten) en de pijnappelklier open.

Het afstemmingsproces bij de opleiding Reiki-meester in de 2e graad voorziet in een “kwantumsprong” die minimaal 4x zo groot is als de 1ste graads training. Hier zou de nadruk liggen op het aanpassen van het etherische lichaam en niet zozeer op het fysieke wat kenmerkend zou zijn voor de eerste graad.

In Hindoe termen gesproken wordt de Kundalini (n.b. opgerolde slangengeest) opgewekt, waardoor de seksenergie zou toenemen en daardoor de intuïtieve en spirituele centra van het bewustzijn.

De afstemming voor Reikimeester in de 3e graad, activeren het “meestersymbool” zodat iemand die deze graad ontvangt, zelf anderen de eerste graad kan geven. Zo iemand zou zelf het leven vorm geven en daarom alle gevolgen van de oorzaken die hij zelf geschapen heeft, accepteren. Hij is een soort god die zijn eigen leven schept!

Richtingen in reiki-geneeswijze

Er bestaan 2 belangrijke stromingen te weten: één geleid door Phyllis Lei Furumoto de kleindochter van eerder genoemde mevr. Takata. Dit wordt de Reiki-alliance genoemd . De andere organisatie staat onder leiding van dr. Barbara Weber Ray, en deze heet de American Int. Reiki Association (A.I.R.A.)

Iedere meester echter past deze reiki-krachten overdracht toe via handoplegging en heeft tevens verschillende andere (verwante) methodes om de therapie te completeren. Het zijn vaak Hindoeïstische genezingstechnieken, of westerse equivalenten daarvan. Enkele varianten willen we noemen:

Allereerst wordt de Reiki-methode ook vaak genoemd “Aura-healing” of “Chakra-healing”. De Reiki-meester wordt dan genoemd een Chakra-balanceur. Veelal wordt Reiki gecombineerd met edelsteentherapie waarin ook magische, energetische, geestelijke krachten zich zouden bevinden, die vrijgemaakt of afgestemd kunnen worden op het zieke vibratieniveau.

Ook de zg. kleurentherapie past precies in dit Hindoeïstisch denken. Reiki wordt vaak gecombineerd met andere energetische therapieën zoals acupunctuur, bio-energetica, biomagnetische yoga en homeopathie. (Immers de gepotentieerde middelen moeten op astraal niveau inwerken op het vibratieniveau van lichaam.)

Verder, afhankelijk van de Reikimeester, worden veel meditatie en bewustzijn veranderende methodes gebruikt zoals: Zen, Transcendente meditatie, Silva Mind control, Yoga, drugs en muziek. Andere gebruiken in combinatie met Reiki meer bewegingsgebonden therapieën zoals (Japanse) gevechtssporten, en Euritmiek. Weer anderen gebruiken op handelen gerichte methodes zoals: sjamanistische rituelen, psychodrama, gestalt-therapie en Vuurlopen.

De psychologen die Reiki gebruiken combineren dit met droomanalyse, visualisatietechnieken en biofeedback. Ook zijn er psychologen die meer gebruik maken van op catharsis gebaseerde therapieën zoals: oerschreeuw, Rebirthing en reïncarnatietherapieën.

Ook therapeuten die met “Lichaamswerk” in het westen bezig zijn integreren Reiki met Trager, Rolfing, Touch for health en vormen van haptonomie.

Bezwaren tegen de reiki-methode

De Bijbel in 1Tim 4:1 ” Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen.” Dr. Usui zegt in zijn biografie vragen over de Here Jezus te hebben en legt vervolgens zijn geestelijke oren te luisteren bij de geesten achter het Tibetaanse Hindoeïsme.

Vanuit deze holistische wereldvisie is er geen verschil tussen God en Zijn schepping, hooguit in trillingsgetal, in vibratieniveau. Als alles wat er gebeurt deel uitmaakt van een ketting van actie en reactie en onder invloed staat van natuurlijke of geestelijke wetten, dan volgt daaruit dat alles en iedereen ook God en goden deel uit maakt van dit proces en gebonden zijn aan wetten. “Goddelijke kracht” is voor iedereen bereikbaar

God echter staat boven zijn schepping en is dus geen deel hiervan. Als dat wel zo was zou Hij ook deel hebben aan ziekte, dood en zonde. We kunnen niet door wetten, rituelen, formules, gedachtekracht, of gebeden God manipuleren en goddelijke kracht vrij maken.

Niet evolutionaire processen bepalen de toekomst van de schepping. De schepping is aan vergankelijkheid onderhevig geworden door de zonde, door de opstand van de satan. Het loon van de zonde is de dood (Rom.6:23) De verheven God van de Bijbel kan van bovenaf ingrijpen en wonderen doen van tijdelijke aard die tegen de natuurwetten indruisen. Maar de voornaamste wonderen zijn nog wel de vergeving van zonden, de verlossing van de eeuwige dood, de wederopstanding van Christus en de nieuwe schepping die in Hem plaatsvindt.

De Reiki filosofie en de moderne psychologie richten een mens op zijn eigen ik en niet op God, bij wie de enige ware oplossing is. De afstemmingen en inwijdingen bij Reiki zijn niet anders dan spiritistische bijeenkomsten, waarin wereldgeesten gevraagd wordt in de mens te komen, waarna vervolgens dezelfde mens door deze demonen gebonden, gemanipuleerd en geregeerd wordt, met misleidende informatie. Paranormale krachten zijn niet een uiting van iets wat al in de mens leeft maar een demonische manifestatie.

Verleidelijk en bedrieglijk is de holistische geneeskunst naar geest en ziel, en wordt ook in de Reiki filosofie tegenwoordig verbindingen gelegd met de moderne filosofie die bv. bij monde van Jack Gibb beweert: “De algemene vooronderstelling van velen van ons binnen de Holistische beweging is dat alle dingen die nodig zijn om leven in mij te scheppen in mijzelf aanwezig zijn. (vergelijk dit met de reikilevenskracht) Zo geloof ik dat ik God ben en ik geloof dat u het bent….”

In deze leer is de kruisdood van Jezus Christus volkomen overbodig. De Reiki beoefenaars pretenderen geestelijke krachten te kunnen manipuleren. Vanuit de Bijbel is echter heel duidelijk te leren dat de mens in dit geestelijk krachtenveld alleen tot de duisternis of tot het licht behoort. Er bestaat geen neutraal geestelijk terrein waarin de mens geestelijke krachten naar eigen believen kan aanwenden, dat is een leugen van de duisternis!

Een christen kent geen oerkracht of oerenergie. Zijn enige kracht is Jezus Christus.

Een mens wordt  van nature door een andere kracht en geest gedreven.

Goddelijke geestelijke kracht is niet de Reiki maar het Evangelie, de Heilige Geest en Zijn gaven en de gebeden in geloof.

Gerard Feller 

Klik: Stichting Promise

Gebruikte Literatuur

Reiki, de kosmische levenskracht–dr. P. Horan 1990 de Schors Amsterdam
Reiki en edelstenen –Ursula Klinger Raatz–1990 de Schors Amsterdam
Arnold L en S Nevius-The Reiki Handbook–1982 Harrisburg,Pennsylvania-Psi Press
Bodo Baginsky–Reiki, universal Life energy-1988 Life rythm Publishing, Mendocino California
Barbara Ray–The Reiki factor–1982 New York Expositions Press
Das Chakra Handbuch—Sharamon–1989 Durach Windpferd Verlag ook uitgegeven door de Schors Amsterdam 1990
Horan Paula- A phenomenological Case study of a mexican spiritualist Psychic surgeon (Dissertatie) San Diego California: The University for humanistic Studies 1986