Bijna-dood-ervaring
of...
Is het veilig om te sterven?

Er is een verborgen en onzichtbare wereld achter deze waarneembare werkelijkheid. Deze verborgen wereld wordt in de bijbel beschreven als ‘de hemelse gewesten’. Het klopt precies wanneer men het heeft over: ’tussen hemel en aarde’.  Eigenlijk een soort zone tussen twee grensposten in. Veel mensen hebben anderen verteld over bijna-dood ervaringen (BDE) die zij meemaakten. De meeste verhalen vertonen sterke overeenkomsten. Vaak kan men zichzelf ook waarnemen, wanneer men het lichaam heeft verlaten. Meestal gaat men door een tunnel met aan het einde daarvan licht. Dit zijn de positieve ervaringen, waarbij men ‘engelen’ of ‘gidsen’ of geliefden ontmoet, soms met een complete rondleiding. Vaak zo prachtig dat je alles wat je lief is op aarde gemakkelijk los zou kunnen laten. Sommigen krijgen een boodschap mee. Na deze ervaringen is iemand vaak diepgaand veranderd en vindt geen reden meer om nog angst te hebben voor de dood.

Er bestaan echter ook getuigenissen van mensen die een BDE meemaakten die als angstaanjagend werd ervaren. Zij kwamen in een plaats terecht van diepe duisternis en onbeschrijfelijke eenzaamheid, waar toch ook andere mensen waren, maar er was geen liefde, geen warmte. Dit zijn de negatieve ervaringen, waar we doorgaans minder over horen.

Christine Eastell die zo’n negatieve BDE heeft gehad vertelde in 1994 in het televisieprogramma Omega dat zij in een duistere put werd weggevoerd, waar ze zich met geen mogelijkheid tegen kon verzetten. Zij voelde een kwade aanwezigheid rondom haar. Zij beleefde dat het daar als het ware ‘extra donker’ was. Zij begreep absoluut niet wat de reden was om daar terecht te komen. Ze had een heel normaal leven geleid, had voor zover ze wist niemand ernstig kwaad gedaan, en zij geloofde dat God bestond. Toch schrijven de meeste auteurs zoals o.a : Kübler Ross, Moody, Osis, Erlander, en Ring, in de boeken over BDE’s positief. Sommige wetenschappers stellen dat een BDE te maken heeft met een tekort aan zuurstof in de hersenen (Hypoxie). De auteur R. Monroe gelooft weer dat iemand die een BDE heeft, zich een eigen gewenste werkelijkheid schept.  De ijle deeltjes die de bouwstenen vormen van deze nieuwe wereld, zouden dan door eigen gedachten worden geconstrueerd, met vergezichten, steden en landschappen. Maar met deze zienswijzen kan men echter weer niet verklaren dat iemand zichzelf bijvoorbeeld van bovenaf ziet liggen omringd door artsen en verpleging terwijl deze handelingen op de betrokken persoon uitvoeren.

Maar waar is men dan geweest?

Interessant is dat volgens vele getuigenissen men ook bij een grens komt, waar men niet overheen mag gaan. Men weet ook: als ik daar overheen ga, dan kan ik niet meer terug! Sommige mensen hebben bijvoorbeeld wel drie BDE’s gehad, waarvan er twee positief waren, en de laatste juist weer negatief. Je kunt er lang over filosoferen, maar het meest wezenlijke vraag is: wat zegt dit alles over je uiteindelijke bestemming? Je bent immers nooit écht gestorven en ‘over de grens’ geweest maar hebt slechts verbleven in een stuk ’tussenland’.

Of een BDE nu een ervaring van een werkelijkheid is of een illusie die ook opgewekt kan worden is niet altijd te bepalen en eigenlijk niet relevant.

Het belangrijkste is onderscheid te maken tussen een BDE en iemands uiteindelijke eeuwige eindbestemming. Die hangt niet van die ervaring af maar van geloof in Jezus Christus.

Denk eraan: het zijn BIJNA Dood Ervaringen. Niemand is werkelijk gestorven.

Een BDE zegt dus niets over je uiteindelijke eindbestemming.

De Bijbel is daar zeer stellig over: Een mens komt niet ‘automatisch’ na het sterven in een eeuwigheid van licht en liefde.

De liefde van God voor mensen is inderdaad onvoorwaardelijk. Maar je  redding van duisternis en dood is dat NIET !

Deze is voorwaardelijk!

Daar moest Jezus Christus de hoge prijs van Zijn leven voor betalen en het geloof daarin is bepalend.

Wie anders beweert spreekt het Woord van God tegen.

Daar staat duidelijk én herhaaldelijk dat:

Tenzij een mens zich bekeert

Tenzij een mens opnieuw geboren wordt

Tenzij een mens gelooft dat Jezus de Messias is en gaat leven in navolging en daardoor vergeving van zonden en verzoening met God heeft ontvangen er GEEN hoop op een eeuwigheid in licht en liefde is maar slechts een volmaakt rechtvaardig oordeel en daardoor verlorenheid in duisternis en dood.

Vergeet niet dat volmaakte liefde niet onrechtvaardig kán zijn.

Weinig mensen beseffen nog dat er noodzaak is voor vergeving en verzoening omdat er sprake is van reële morele en juridische schuld.

De beelden, ervaringen en visioenen, stemmen, gesprekken en ontmoetingen die anders beweren geven valse hoop en zijn misleidend en zijn GEEN waarheid en werkelijkheid en zullen dat ook nooit worden.

Wat je ervaart bij een BDE is onbetrouwbaar en geen maatstaf voor de uiteindelijke werkelijkheid. Of deze ervaringen ontstaan vanuit processen in het  lichaam of vanuit de gedachtewereld of uit manifestaties van demonische geesten of wat dan ook, is niet relevant. Het Woord van God is betrouwbaar en openbaart de werkelijkheid.

(De Bijbel spreekt onomwonden over het bestaan van boze geesten, demonen en gevallen engelen. Zij bevinden zich in de “hemelse gewesten”. Zij kunnen zich als ‘goed’ of ‘goddelijk’ aan de mens manifesteren. Als “geleidegids” of “meester” of lichtwezen. Ze zijn in staat  misleidende visioenen te creëren. De hoogste gevallen engel onder hen is Lucifer, die het begeerde om aan God gelijk te zijn. Zij hebben niets meer te verliezen.

Deze gebeurtenis heeft vóór de schepping van de mens plaatsgevonden. Zij openbaren zich al eeuwenlang aan mensen die bijvoorbeeld in trance gaan, waarbij deze geesten hun intrek kunnen nemen in de mens die zich daar, op wat voor manier dan ook, voor openstelt. Deze boze geesten werden bijvoorbeeld uitgeworpen toen Jezus Christus predikte in Israël. Zij herkenden Jezus direct toen ze Hem zagen, en door een bezeten man heen riep één van deze geesten Hem toe: “Wat heeft U met mij te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God?”. Zij kunnen flink tegengas geven wanneer de naam van Jezus Christus wordt genoemd. Kennelijk wekt de persoon van Jezus Christus bij deze wezens grote weerstand op.

Als paragnost, medium, channeler, reiki-meester, sjamaan, lichtwerker, paranormale genezer/therapeut doe je bewust of onbewust een beroep op deze geestelijke wezens van wie je de gaven, krachten en inzichten ontvangt.

Sommige mensen houden Jezus Christus ook voor een soort van lichtwerker, reiki-master of paragnost. Hebben zij gelijk? Paragnost betekent: boven – weten. Iemand dus die meer weet van “Boven”.

“En Hij zei tot hen; U bent van beneden, Ik ben van boven. U bent van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. ” Opnieuw dan sprak Jezus tot hen en zei: “Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben”—”Ook al getuig Ik van Mijzelf, toch is mijn getuigenis waar, want Ik weet, vanwaar Ik gekomen ben en waar Ik heenga.”

Jezus zegt hier niet alleen dat Hij van boven weet, maar dat Hij van boven ís!

Van eeuwigheid af !! Jezus Christus zegt in een discussie met de Schriftgeleerden over zijn eeuwige bestaan, vóór Zijn komst in deze wereld:

— Ik zeg u: Voordat Abraham was, ben Ik. (Joh.8:57-59)

Jezus Christus is ook de enige persoon die werkelijk stierf, én weer is teruggekeerd uit de dood in een leven dat nooit meer aan de macht van de dood onderworpen kan worden!

Over Zijn eigen leven zegt Jezus : “Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het opnieuw terug te nemen”.)

De Tweede Dood

De dood is een mysterie. Het is een aan de mens vreemde en vijandige macht die scheiding brengt, bederft en vernietigt. Deze macht is over ons gekomen doordat we onafhankelijk van God zélf willen bepalen wat goed en kwaad is, meester over eigen lot en leven. Dat is de betekenis van wat de bijbel ‘zonde’ noemt. Het gevolg daarvan is letterlijk en figuurlijk een doodlopende weg. Het sterven van ons lichaam, waarbij de geest tegen de oorspronkelijke bedoeling in, van het lichaam gescheiden wordt, is het voorlaatste stadium in het proces van sterven dat als een vloek over de mens is gekomen.

De dood is een vloek en een vijand. De bijbel noemt de dood ‘de laatste vijand’ die vernietigd zal worden. Een ‘sluier die alle natiën bedekt’. Geen positief beeld hier.

En er is meer. Na het lichamelijk overlijden dreigt, wat de Bijbel noemt ‘de tweede dood‘. De definitieve en eeuwige gebondenheid in alles wat donker, koud en vijandig is. Een anti-leven ver van de gemeenschap met God, de Bron van leven en  werkelijke gemeenschap met andere mensen in Zijn licht en liefde.

“Daar zal geween zijn en tandengeknars”. “Daar zal de worm niet uitsterven en het vuur niet geblust worden”.

Geen rust hier, maar een bestaan in wanhoop, bitterheid, wroeging en verwijt.

 

Maar er is een uitweg!!! Maar dan ook slechts één uitweg!

Het goede nieuws dat Jezus Christus je brengt, is dat wanneer je je omkeert van die doodlopende weg en in Hem je vertrouwen stelt en Hem gaat volgen, je behouden zult aankomen op die eindbestemming die God voor je heeft bedoeld.

Niet door meditatie en reïncarnatie om je karma te zuiveren, niet door je op wat voor wijze ook spiritueel ‘omhoog te werken’. Ook niet door te vertrouwen op ervaringen en visioenen die lijken te zeggen dat het allemaal voor iedereen vanzelf wel goed komt. Dit zijn kwalijke vormen van bedrog, maar door vergeving van zonden onvernietigbaar leven te ontvangen als een vrije gave.

Door nú in dit leven die ommekeer te maken en te vertrouwen op Zijn redding! Het is Gods diepste wens en bedoeling je de inwoning en verzegeling van de Heilige Geest te geven. Dat is de wedergeboorte.

–“Keer je om en geloof het goede nieuws, laat je onderdompelen en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”

— En als de Geest van Hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in je woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook jouw sterfelijke lichaam levend maken door zijn Geest die in je woont……..

— Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het dodenrijk en van de dood.

— Jezus zei: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid.

…..over deze mensen heeft de tweede dood geen macht….…..

Klik op:

‘De Tweede Dood’